parallax background
 

LAJME

May 4, 2022

Competence Team Meeting and Workshop for Solid Waste Management Project in Berat Region

On 28th April 2022 was held competence team meeting for the 'Solid Waste Management in Berat Region' project. During the meeting the main points of the discussion were: the process of evaluating the progress of Local Plans, the preparation of residents for Regional waste management, costs as well as the way of management and operation of the landfill site. The Bridging phase of the project aims to facilitate the process of implementing local measures.
April 26, 2022

Conference ‘Earth Day’ organized by Polis University

Recycle group of the high school 'B.D.Karbunare' along with ISWM team at the Conference 'Earth Day' organized by Polis University.
April 4, 2022

Marshojmë sëbashku për ti rikujtuar komunitetit se duhet të ‘Mendojnë Gjelbër’

Marshojmë sëbashku për ti rikujtuar komunitetit se duhet të ‘Mendojnë Gjelbër’
March 18, 2022

“Bashkitë Berat, Kuçovë dhe Dimal janë të ndërgjegjësuara dhe të përkushtuara për të operuar e mirëmbajtur sheshdepozitimet duke rritur buxhetin dhe përcaktuar stafin e dedikuar për menaxhimin e tyre”, ishte mesazhi i Z. Adrian Maître, Ambasador i Ambasadës Zvicerane së bashku me Znj. Mirela Kumbaro Furxhi, Ministre e Turizmit dhe Mjedisit dhe Znj. Enkelejda Muçaj Zv. Ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë gjatë vizitës së tyre në sheshdepozitimet e rehabilituara në Berat, Kuçovë dhe Dimal

“Bashkitë Berat, Kuçovë dhe Dimal janë të ndërgjegjësuara dhe të përkushtuara për të operuar e mirëmbajtur sheshdepozitimet duke rritur buxhetin dhe përcaktuar stafin e dedikuar për menaxhimin e tyre”, ishte mesazhi i Z. Adrian Maître, Ambasador i Ambasadës Zvicerane së bashku me Znj. Mirela Kumbaro Furxhi, Ministre e Turizmit dhe Mjedisit dhe Znj. Enkelejda Muçaj Zv. Ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë gjatë vizitës së tyre në sheshdepozitimet e rehabilituara në Berat, Kuçovë dhe Dimal
February 18, 2022

Vlerësim pozitiv i Zv. Ambasadorit të Zvicrës në Shqipëri, Dr. Patrick Meier, për mirëmbajtjen dhe operimin e vendgrumbullimeve të rehabilituara në Bashkitë Dimal dhe Kuçovë

Vlerësim pozitiv i Zv. Ambasadorit të Zvicrës në Shqipëri, Dr. Patrick Meier, për mirëmbajtjen dhe operimin e vendgrumbullimeve të rehabilituara në Bashkitë Dimal dhe Kuçovë Në kuadër të projektit 'Menaxhimi i Integruar i Mbetjeve në Qarkun Berat' vendgrumbullimin e rehabilituara janë duke operuar dhe menaxhuar nga stafet respektive të Bashkive Dimal dhe Kuçovë, në përputhje me planin operacional, kornizën ligjore, nën konsultimin e Skuadrës së Projektit. Bashkitë kanë punësuar staf për operimin e vendgrumbullimeve të rehabilituara dhe konsulenti i projektit po vijon me trainimet për të rritur aftësitë e tyre në mirëmbajtjen e operimin e sheshdepozitimeve. Gjatë vizitës, Zv. Ambasadori i Konfederatës së Zvicrës në Shqipëri, Dr. Patrick Meier dhe përfaqësuesit e Ambasadës së Zvicrës theksuan se 'Qeveria zvicerane mbështeti bashkitë për të rehabilituar sheshdepozitimet ekzistuese, por tashmë është detyrë e bashkisë të vijojë me mirëmbajtjen e investimit dhe menaxhimin e mbetjeve'. Suporti për Qarkun e Beratit ka nisur që prej vitit 2018 dhe komuniteti i këtij Qarku ka përfituar nga rritja e cilësisë së shërbimeve dhe infrastrukturës bashkiake.
February 14, 2022

Positive appraisal of the Deputy Ambassador of the Swiss Confederation in Albania, Dr. Patrick Meier, on maintenance and operation of rehabilitated disposal sites in Dimal and Kuçova Municipalities

In the framework of the project 'Integrated Waste Management in Berat Region' the rehabilitated disposal sites are being operated and managed by the respective staffs of Dimal and Kuçova Municipalities, in accordance with the operational plan, legal framework, as well as under the consultancy of the Project Team. Municipalities have hired staff to operate the rehabilitated disposal sites and the project consultant is continuing training sessions with the staff to enhance their skills in the maintenance and operation of disposal sites. During the visit, the Deputy Ambassador of Switzerland Dr. Patrick Meier and the representatives of the Swiss Embassy asserted that 'the Swiss government supported the municipalities to rehabilitate the existing disposal sites, but now it is the duty of the municipalities to continue with the maintenance of the investment and future management'. The support for the Region of Berat started in 2018 and the community of the region has benefitted from and increase in the quality of services and municipal infrastructure.