parallax background
 

Si të aplikoni
Ndërmerrni një nismë në qytetin ose komunitetin tuaj, përshkruani organizimin e saj, njerëzit e përfshirë dhe ndikimet pozitive në sjelljen e njerëzve e në mjedis dhe merrni pjesë në këtë konkurs.


Ky konkurs do të shpërblejë aktivitetet që promovojnë sjellje të vetëdijshme dhe të qëndrueshme ndaj mjedisit dhe përfshijnë në mënyrë aktive qytetarët e Qarkut Berat.

Grafiku i mëposhtëm ilustron procedurën e konkursit.


1

Konkursi parashikon që pas publikimit të shpalljes së tij, grupet e interesuara dhe individët do të konceptojnë, realizojnë dhe dokumentojnë aktivitetet e tyre .


2

Aktivitetet duhet të jenë të dokumentuara dhe të ngarkuara në faqen online të krijuar për këtë konkurs www.greenberat.com.


3

Aplikimi për të marrë pjesë në konkurs përfshin:

    >
  • formularin e aplikimit të plotësuar
  • një përshkrim rreth nismës dhe aktiviteteve të zhvilluara
  • rezultatet e arritura dhe grupet e synuara,
  • një dokumentacion fotografik me një raport të shkurtër përfundimtar për veprimtarinë
  • dhe material shoqërues shtesë sipas llojit të veprimtarisë (video, postera, fletëpalosje, etj.).

Dokumentimi (pa materialet shoqëruese) nuk duhet të kalojë 5 faqe. Afati i fundit për dorëzimin e aplikimit është data: 02 Tetor 2020. Në konkurrim mund të hyjnë të gjitha aktivitetet e kryera pas datës 01 Shkurt 2020. Të gjitha materialet rreth veprimtarisë do të ngarkohen me aplikimin në faqen www.greenberat.com


4

Në bazë të kritereve vlerësuese (shihni Kriteret e vlerësimit), do të vlerësohen të gjitha aplikimet e paraqitura dhe vendimi për përcaktimin e çmimeve do të merret nga Komisioni i vlerësimit, i cili përbëhet nga përfaqësues të bashkive të qarkut dhe ekipi i projektit..

5 Çmimet do t’u ndahen pjesëmarrësve të suksesshëm në një ceremoni që do të organizohet në 17 Tetor 2020.